Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék

A kormányzati munka nemzetközi és európai dimenzióiban megkerülhetetlenül fontos a közgazdasági, azon belül elsősorban nemzetközi gazdaságtani ismeretek köre. A külügyi tevékenységben a külgazdasági terület kiemelt jelentőségű.

A Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék (NGKTT) tevékenysége a modern közszolgálatban nélkülözhetetlen külgazdasági ismeretkörök, mindenekelőtt a nemzetközi gazdaságtan, illetve az EU közös politikák, illetve a további nemzetközi közpolitikai területek megalapozása tekintetében releváns diszciplinák művelésére irányul.

A tanszék tevékenységének meghatározó mozzanata a nemzetközi gazdaságtani, illetve közpolitikai diszciplínák és stúdiumok átfogó, az élenjáró nemzetközi színvonalhoz illeszkedő fejlesztése, egyes hiányzó területek megerősítése és kifejlesztése, az érintett területek közötti szinergiák messzemenő kihasználása, a képzés hatékony közgazdasági (mindenekelőtt nemzetközi gazdaságtani) megalapozása.

E feladatok teljesítése során egyrészt támaszkodni kíván a tanszék munkatársai által az elmúlt években elindított, illetve megvalósított programok eredményeire. (Mindenekelőtt a BA és MA Szakok oktatására.) Ugyanakkor további, a kar sajátosságaihoz és igényeihez fokozottan igazodó prioritások kimunkálásával, illetve további fejlesztésekkel új tevékenységi irányok kibontakoztatása, illetve egyes irányok további erősítése szükséges.

     Alapvető fontosságú a diszciplináris integráció és koordináció igénye. A nemzetközi gazdaságtani és közpolitikai stúdiumok (egyetlen oktatási szervezeti egységben megvalósuló) integrációja, illetve koordinációja – nemcsak kari, hanem egyetemi szinten is - meghatározó jelentőségű követelmény. E diszciplináris integráció egyúttal a rendelkezésre álló szakmai kapacitások hatékonyabb kihasználását, szinergiáját teheti lehetővé.

     Meghatározó jelentőségű a már működő BA és MA programokban szereplő tantárgyak magas színvonalon történő oktatása és menedzselése. Éppen így alapvető az új tanszék illetékességébe tartozó új tárgyak felvétele a már működő programokba a mintatantervek megfelelő módosításai révén. A felmerülő fejlesztési irányok közül külön kiemelést igényel egyes szakok idegen nyelven (kiemelten angolul) történő oktatásának előkészítése, szükség esetén akkreditációja. További lehetőségek találhatóak a szakirányú továbbképzés fejlesztése területén.

     Alapvető célkitűzés, hogy a tanszék szakmai-tudományos erői széles körben vegyenek részt a doktori képzésben. Alapvető jelentőségű feladat lehet a jövőben nemzetközi orientációjú doktori iskola előkészítésében történő közreműködés.

     A tanszék kiemelt célja az intenzív kutató munka, a nemzetközi élvonalba tartozó nemzetközi gazdaságtani kutató műhely életre hívása. A tanszék a szélesebb értelemben vett államtudományok műveléséhez is érdemben hozzá kíván járulni.

Introduction in English